CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. .................. din data de ...................

Părţile contractante:

Societatea [...], cu sediul în [...], str. [...] nr. [...], număr de înregistrare la registrul comerţului [...], cod de înregistrare fiscală [...], cont bancar [...], deschis la [...], titulară a Licenţei de turism nr. [...], pentru Agenţia [denumirea înscrisă pe licenţă], reprezentată prin [...], în calitate de organizator, denumită în continuare Agenţia, prin mandatar, - Societatea TRIP HUB SRL, cu sediul în Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 4 bl. A9b sc.1 ap.1, jud. Dolj, număr de înregistrare la registrul comerţului J16/502/2019, cod de înregistrare fiscală 40559584, cont bancar RO74BACX0000001795462001, deschis la UniCredit Bank SA, titulară a Licenţei de turism nr. 1997/16.07.2019, pentru Agenţia de turism intermediara TRIP HUB, reprezentată prin TECU ALEXANDRA MARIA, în baza contractului de agenţie (mandat de reprezentare) nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., valabil până la data de . . . . . . . . . .,

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie, cu urmatoarele servicii componente asigurate:
a)transport aerian/rutier/.........destinatia.........................nr. persoane..........................;
b)cazare in hotel ..........................categoria de clasificare.................tip de camera................nr.de nopti...............perioada......................; cu masa in regim AI, UAI, demipensiune, pensiune completa;
c)transfer aeroport..........-hotel................... aeroport asigurat cu.......................................
d) alte servicii.............................................;
Daca călătorul nu primeste un bon de comanda se presupune ca serviciile solicitate sunt confirmate in momentul solicitarii lor prin email: vacante@triphub.ro sau prin mesaj scris la numarul 0770871600.

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

 1. în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
 2. în momentul în care călătorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 30 % din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care călătorul solicită serviciile.
  1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.
  2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;
 3. în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat călătorului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

3.1. Preţul contractului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie călătorului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

3.2. Modalităţi de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 30% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

 1. pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;
 2. pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

 3. b)1. in cazul serviciilor turistice externe(cu locul de desfasurare in afara Romaniei) – conform termenelor de plata communicate de Agentie in scris, prin bonul de comanda sau alte mijloace de Comunicare
  b)2. in cazul serviciilor turistice interne( cu locul de desfasurare in Romania), astfel:
  b)2.1. oferte standard – diferenta de plata finala se achita pana cu cel tarziu 15 zile calendaristice inainte de data primei zile de sejur
  b)2.2. oferte speciale tip Inscrieri Timpurii, Early booking, altele – diferenta de plata finala se achita pana cel tarziu in data mentionata in termenul de plata al ofertei
  b)2.3. oferte speciale tip pachet Revelion, pachet Craciun, pachet Paste – diferenta de plata finala se achita pana cu cel tarziu 30 zile calendaristice inainte de data primei zile de sejur. In cazul serviciilor turistice cu locul de desfasurare in Romania, diferenta de plata finala se poate imparti in maximum 9 rate, cu respectarea termenului final de plata.

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de schimb comunicat de banca UniCredit Bank SA din ziua efectuarii platii.

3.4. In cazul in care plata serviciilor se face prin virament sau depunere, in conturile bancare ale Agentiei, clientul poate opta pentru una din urmatoarele modalitati de plata:

 1. Plata in conturile Agentiei deschise la banca Unicredit Bank S.A., prin virament sau prin depunere directa in conturile agentiei:
  • pentru plati in LEI: RO06BACX0000000235296310;
  • pentru plati in EUR RO27BACX0000000235296320.
 2. Plata in conturile Agentiei deschise la banca ING Bank NV, prin virament in conturile agentiei:
  • pentru plati in LEI: RO32INGB0000999910021696;

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1. Agenţia se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa călătorul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite călătorului să decidă începerea călătoriei.

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 1. să ofere călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 2. să restituie călătorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 3. în cazul în care nu pot fi oferite călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
 2. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
 3. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 7 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
 2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 3. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
 4. obligaţiile călătorului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile şi obligaţiile călătorului

5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 10,00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, călătorul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Călătorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:

 1. rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau
 2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care călătorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:

 1. să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 2. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
 3. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, călătorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris călătorul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
 3. anularea s-a făcut din vina călătorului.

5.8. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.

Dacă călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.10. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

5.11. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.12. Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.17. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.18. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care călătorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:

 1. Penalizari pentru cazari turistice in pensiuni sau hoteluri, inchirieri auto(rent-a-car): a).1. maximum 30% pentru anulari pana cu 35 zile inainte de data primei zile de sejur
  a).2. maximum 50% pentru anulari intre 34 zile si 21 zile inainte de data primei zile de sejur
  a).3. 100% pentru anulari cu mai putin de 21 zile inainte de data primei zile de sejur sau pentru neprezentare la program
 2. Penalizari pentru cazari turistice in apartamente sau case de vacanta; circuite cu transport inclus; pachete turistice cu transport inclus pe zboruri de linie; pachete care includ bilete de intrare la evenimente culturale, de divertisment si sportive:
  b).1. maximum 50% pentru anulari pana cu 35 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
  b).2. maximum 80% pentru anulari intre 34 si 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
  b).3. 100% pentru anulari cu mai putin de 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare la program
 3. Penalizari pentru croaziere sau pachete turistice care includ croaziere pe mari si fluvii:
  c).1. maximum 40% pentru anulari pana cu 65 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
  c).2. maximum 75% pentru anulari intre 64 zile si 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
  c).3. 100% pentru anulari cu mai putin de 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare la program.
 4. Penalizari pentru servicii sau pachete de servicii turistice cu transport inclus, altele decat cele de la punctele A, B, C de mai sus:
  d).1. maximum 30% pentru anulari pana cu 45 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
  d).2. maximum 50% pentru anulari intre 44 de zile si 31 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
  d).3. maximum 75% pentru anulari intre 30 zile si 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
  d).4. 100% pentru anulari cu mai putin de 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare la program
 5. 100% din pretul serviciilor turistice/pachetului de servicii turistice in cazul in care călătorul a achizitionat serviciile turistice/pachetul de servicii turistice in cadrul programului special cu aceasta conditie de penalizare(de ex Early booking, oferte speciale nerambursabile), indiferent de data la care călătorul solicita renuntarea.

6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:

 1. 25 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
 2. 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
 3. 100% din pretul serviciilor turistice/pachetului de servicii turistice, in cazul in care călătorul a achizitionat serviciile turistice / pachetul de servicii turistice din cadrul programului special cu aceasta conditie de penalizare (de exemlu “Early Booking, Inscrieri Timpurii, oferte speciale nerambursabile etc.), indiferent de data la care călătorul solicita renuntarea.

6.2. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.6. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VII. Reclamaţii

7.1 In cazul in care călătorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare / intermediare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

7.2 Atat Agentia de turism organizatoare / intermediara ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, călătorul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare / intermediara o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice călătorului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului.

7.3 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, călătorul are dreptul la o reducere de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.

7.4 Agentia de turism organizatoare / intermediara este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre turist.

7.5 Călătorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: a) este imputabila calatorului; b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.

7.6 Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata călătorului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor turistice prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta.

7.7 In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.

7.8 Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.

7.9 Agentia de turism organizatoare acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea călătorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand călătorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.

7.10 Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare / intermediara, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, călătorul poate folosi datele de contact ale Agenţiei:


Telefon: 0770871600
E-mail: contact@triphub.ro

VIII. Asigurări

8.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului , precum si a Agentiei de turism organizatoare in contul careia este vandut pachetul de servicii turistice contractat.

8.2. Condiţiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea călătorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea călătorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care călătorul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Călătorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;
 3. fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului şi alte documente justificative.

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Călătorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
 2. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
 3. cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic pe site-ul triphub.ro sau email vacante@triphub.ro .

X. Acord de procesare a datelor cu caracter personal

TRIP HUB se angajeaza sa iti protejeze intimitatea si isi ia foarte in serios responsabilitatea privind securitatea informatiilor clientilor.

Pentru a-ti procesa rezervarea, colectam detaliile tale personale, impreuna cu informatiile pe care le aflam despre tine. Aceste detalii pot include (dupa caz) numele pasagerilor, adrese, numarul pasaportului sau cartii de identitate nationale emise de catre guvern, numere de telefon, e-mail, card de credit/debit sau alte informatii privind plata.

Datele tale pot fi utilizate in urmatoarele scopuri: pentru a furniza produsele si serviciile pe care le soliciti, pentru a te contacta in eventualitatea in care se modifica ora unui zbor sau acesta este anulat, pentru verificare/control card de credit sau alt card de plata, in scopuri administrative, pentru identificarea/prevenirea infractiunilor, in scopuri legale, comunicarea cu clientii si oferirea de servicii si produse pe care le consideram de interes pentru tine.

Iti putem divulga informatiile catre partenerii contractanti de incredere care actioneaza in calitate de „procesatori de date” in numele nostru, in scopurile prevazute in prezentul acord.

Cu acordul tau, iti putem divulga informatiile unor furnizori de servicii suplimentare terti, de incredere, precum companie aeriana, compania hoteliera, de inchiriere autovehicule si furnizare carduri de credit in scopurile descrise in prezentul acord.

Principalele drepturi apartinand persoanelor vizate, in intelesul legii Regulamentului (UE) 2016/679, au urmatorul continut:

Datele colectate in scopurile mentionate mai sus vor fi stocate numai atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus, respectiv atata timp cat nu va retrageti consimtamantul. Aceasta inseamna ca, daca va retrageti consimtamantul, TRIP HUB SRL va elimina datele dvs. colectate si va pastra numai istoricul generat de sistem pentru a ne asigura ca nu va vom mai contacta din nou legat de serviciile noastre.

XI. Dispoziţii finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată.

11.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

11.4. Călătorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, călătorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

11.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Agenţia de turism,
TRIP HUB
Reprezentant legal (numele şi prenumele),
Nume agent turism
Funcţia . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Ştampila
Călătorul (numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .